Kallelse till Höstmöte 3 dec 2018

Härmed kallas medlemmarna i Frösåker Golfklubb till årsmöte på
Culturen, Sintergatan 6 i Kopparlunden, Västerås, Konferensrum Box 2

Måndagen den 3 december kl. 18:00
Registrering och fika från kl. 17:30

Vi startar mötet kl. 18:00 med information från Frösåkers anläggning.
Efter årsmötet uppmärksammar vi årets klubbmästare, årets medlem samt ny hedersmedlem.

Motioner
Motionstiden inför höstmötet går ut den 12 november.
Du som har förslag och idéer du vill ska tas upp på årsmötet skickar in dessa till Frösåker GK, Box 17015, 720 17 Västerås eller via e-post på adressen info@frosakergolf.se

Dagordning

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötets har utlyst på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet
 6. Fastställande av medlemsavgifter för det kommande året
 7. Fastställande av budget för kommande året
 8. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande året
 9. Behandling av i tid inkomna motioner
 10. Förslag till ändring av verksamhetsår
 11. Val av styrelseledning, valberedning och revisorer
 12. Övriga frågor

Välkomna!

Hål Sponsorer

Mark Infra
Obergs
Expressgolv
Svensk Cater
Handelsbanken
Kadesjös
Nordea
ICA Kvantum Västerås
Måleriproduktion
VVS-Rör Västerås Byggteknik AB
SEB
MPA Akviks Maleri
Mälarenergi
TravelTeam
Bygessen
Elite Stadshotell
Swetex
Bishop
SEB