Kallelse till Höstmöte, 4 december 2017

Kallelse till Höstmöte, 4 december 2017

Härmed kallas medlemmarna i Frösåker Golfklubb till årsmöte på Culturen, Sintergatan 6 i Kopparlunden, Västerås, Konferensrum Box 2
Måndagen den 4 december kl. 18:00
Vi startar med fika och information från Frösåkers anläggning.
Efter årsmötet uppmärksammar vi årets klubbmästare och årets medlem.
Motioner

Motionstiden inför höstmötet går ut den 13 november.
Du som har förslag och idéer du vill ska tas upp på årsmötet skickar in dessa till Frösåker GK, Box 17015, 720 17 Västerås eller via e-post på adressen info@frosakergolf.se
Dagordning

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötets har utlyst på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.
6. Fastställande av medlemsavgifter för det kommande året.
7. Fastställande av budget för kommande året.
8. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande året.
9. Behandling av i tid inkomna motioner
10. Val
11. Övriga frågor

Kallelse till Höstmöte 2017

Hål Sponsorer

Mark Infra
Obergs
Expressgolv
Svensk Cater
Handelsbanken
Kadesjös
Nordea
ICA Kvantum Västerås
Måleriproduktion
PWC
Ryns skor
MPA Akviks Maleri
Mälarenergi
TravelTeam
Bygessen
Elite Stadshotell
Bishop
Swetex
Corpia