Kallelse till Vårmöte, 11 mars 2019

Kallelse till Vårmöte, 11 mars 2019

Härmed kallas medlemmarna i Frösåker Golfklubb till årsmöte på Culturen,
Sintergatan 6 i Kopparlunden, Västerås, Konferensrum Box 2
Måndagen den 11 mars kl. 18:00
Registrering och fika från 17:30.
Matz Evensson berättar bland annat om de nya golfreglerna
Information kommer också ges om vad som händer på banan och våra kommittéer presenterar sina planer för säsongen.

Innehåll

• Agenda Vårårsmöte 2019
• Verksamhetsberättelse 2018
• Revisionsberättelse 2018
• Förslag till ändring av verksamhetsår
• Årsredovisning 2018

Handlingar för mötet finns tillgängliga på hemsidan under ”Klubben Medlemmar Seriespel Info” – ”Medlemsinformation”, här:
http://fgcc.se/storabanan/medlemmar/medlemsinformation/

 

Dagordning
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötets har utlyst på rätt sätt
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b) Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
10. Behandling av i tid inkomna motioner
11. Förslag brutet verksamhetsår – 1 november – 31 oktober
12. Övriga frågor

Beslut om stadgeändringar eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelse till mötet.

Med vänlig hälsning
Frösåker Golfklubb, Styrelsen

Hål Sponsorer

Mark Infra
Obergs
Expressgolv
Svensk Cater
Handelsbanken
Kadesjös
Nordea
ICA Kvantum Västerås
Måleriproduktion
PWC
Ryns skor
MPA Akviks Maleri
Mälarenergi
TravelTeam
Bygessen
Elite Stadshotell
Bishop
Swetex
Corpia