Välkommen till Seniorkommittén

Om seniorkommitTén

Syfte: 

Syftet med seniorverksamheten vid Frösåker GK är att främja golfspelet för klubbens äldre medlemmar, genom återkommande veckotävlingar och genom att delta i möjliga tävlingar i Västmanland och matchspel i Mellansvenska  seniortävlingar. Seniorkommitten skall även se till  att den sociala verksamheten främjas i form av resor, sammankomster och träffar. Den sociala verksamheten kan i viss utsträckning även fortgå under vinterhalvåret.

Omfattning:

Seniorkommitten skall inför varje säsong:                                    Utse tävlingsledare till samtliga onsdagstävlingar,                Upprätta verksamhetsplan, budget och verksamhetsberättelse.        Arrangera protokollförda onsdagstävlingar varje vecka under säsong (om tillåtet)                                                                                Arrangera slutspel för onsdagstävlingar och avslutningsfest och/eller middag för seniorgolfen.                                                        Arrangera hemlig resa när så är möjligt.                                              Anmäla till Mellansvenska matchspelserier i H65, H75 och H80 samt utse lagledare för dessa.                                                                Ansvara för aktuell information på lämpligt sätt via klubben eller hemsida.                                                                                                  Verka för att golfregler, golfvett och tävlingsbestämmelser följs.
Karl-Erik Pettersson: Ordförande
Övergripande ansvar för hela verksamheten samt lagledare matchspel H 75.

Anders Sundholm: Ledamot
Ansvarig för olika tävlingsformer och lagledare matchspel H 80 samt hemlig resa.

Britt Höglund:
Kassör och ansvarig ekonomin, för onsdagsgolfens betalningar, kassa och redovisning. Samt för information i tävlingspärmen, prisinköp m.m.

Lars-Erik Lindahl: Ledamot.
Lagledare för H65, div1 matchspel. Gitkunnig.
Ansvar för lottning till spel etc. Ansvarig för information på seniorernas hemsida samt för poängtabell och registrering.

Bror Larsson: Ledamot.
Lagledare matchspel H65 div.3

Pentti Peltokangas: Ledamot.
Gitkunnig. Dataansvarig för onsdagsgolfen. Ansvar för lottning till spel etc.

Onsdagsgolfen

Första tävlingen för 2021 blir den 2  juni.

Regler Onsdagsgolfen

kommer

Anmälan

Anmälan sker via min golf (som  förra året)

Betalning

Sker enligt  anvisning på tävlingsinformationen på ”min  golf”

Startlista
Återfinns efter lottning på "min  golf" samt att  email  skickas till deltagare med starttid.

Nyheter
uPPDATERING 17 maj
Rekommendation fr o m 1 juni
SGF häver den starka avrådan för klubbar och distrikt att arrangera tävlingar och         SGF:sverksamhet med förbundstävlingar och tävlingar ingående i SGF Golf Ranking kan starta:(se status för årets förbundstävlingar). Detta gäller barn, ungdomar och vuxna under förutsättning att:  1. regionen där tävlingen spelas inte har skärpta råd och rekommendationer som förhindrar att tävlingen genomförs. Dessa råd kan komma sent och en tävling kan därför behöva ställas in med mycket kort varsel.
2. inga nya råd och rekommendationer kommer från RF, FHM eller regeringen som gör att tävlingsverksamheten inte kan starta 1 juni (t.ex. avrådan från resor mer än X timmar).
3. tävlingarna genomförs inom ramen för de tillfälliga kompletterande tävlingsvillkoren (uppdaterad version publiceras senare denna vecka och kommer att reglera inom vilka ramar en tävling ska genomföras praktiskt).

Förtydligande – 150-gräns gäller inte golfen.

Riksidrottsförbundets artikel om lättnader för idrotten, under rubriken ”Detta gäller från 1 juni”, anges i tredje punkten; ”Tävling och match i mindre skala tillåts för vuxna utomhus”. Det är den formuleringen SGF stödjer sig på för golfen. Golfens tävlingsverksamhet bedrivs på avgränsade ytor och kräver att deltagarna är medlemmar i en golfklubb. I 
Golftävlingar faller alltså inte in under punkt 4 i samma punktlista; ”Tävling för idrotter på väg, vatten och i skog tillåts för 150 personer”, som avser motionslopp som genomförs på allmän mark och (ofta) utan krav på medlemskap.

golfcitat

Mark Twain ”Det tillhör god sports(manna)anda att inte lyfta en förlorad boll som fortfarande rullar.